شرکت سیلیکاژل درخشان ، اولین و بررگترین تولیدکننده انواع سیلیکاژل در ایران

صنایع تولید و توزیع برق و صنایع مخابراتی

صنایع تولید و توزیع برق و نیروگاه و صنایع مخابراتی

صنایع تولید و توزیع برق و نیروگاه و صنایع مخابراتی
  • کیسه های حاوی رطوبت گیر
  • رطوبت گیرها

عیوب فنی و خرابی بسیاری از مدل های برق فشار قوی، ترانسفورماتورها (برق ضعیف به قوی) و تجهیزات مشابه مستقیماً مربوط به عدم کنترل مناسب میزان بخارآب وارد شده به تجهیزات می باشد. بنابراین ضروری است که رطوبت موجود درهوای محفظه ترانس در سطح بسیار پایینی باشد تا از زوال خواص عایق های خنک ساز جلوگیری بعمل آید.

بدین منظور از هواگیرهای ترانسفورماتوری که حاوی سیلیکاژل است، استفاده میشود که این روش بسیار اقتصادی و موثر در کنترل میزان رطوبت وارده به ترانسفورماتور است. بسیاری از مایعات، نیمه جامدها، پودرها می توانند تحت تاثیر رطوبت قرار گرفته و آلوده شوند و در نتیجه تولید محصولات جانبی نمایند.

بسیاری از تانک ها و یا بشکه های حاوی مواد که در فضای آزاد یا در فضای بخش تولید قرار گرفته اند می توانند تحت تاثیر مواد موجود در این فضاها قرار بگیرند که خسارت ناشی از تولید مواد زاید ، کاهش اثر و نهایتاً کاهش میزان محصول را به دنبال دارد.

رطوبت به صورت بخار آب یک منبع آلودگی به حساب می آید زیرا سبب رقیق کردن اسیدها، افزایش فرسودگی روغن ها و سایر مایعات، فعالیت بیولوژیکی و قارچی در موادی مانند گلیسرول ،کاهش مقاومت الکتریکی روغن های مبدل و مواد مشابه می گردد.

بدین منظور استفاده از سیلیکاژل در خشک کن های دریچه دار مخزنی، خشک کن های دریچه دار تانکی و خشک کن های لوله ای جهت محافظت برای محدوده وسیعی از مواد توصیه می گردد.