شرکت سیلیکاژل درخشان ، اولین و بررگترین تولیدکننده انواع سیلیکاژل در ایران

تاثیر محیط بر بازدهی سیلیکاژل

۱۶ شهریور

تاثیر محیط بر بازدهی سیلیکاژل

سیلیکاژل بی اثر است و با اغلب مواد شیمیایی به جز باز قوی و هیدروفلوریک اسید سازگار می باشد این ماده بدون بو و غیر سمی است گاز آزاد نمی کند و موجب خوردگی فلزات نمی شود.سطح متخلخل و میکروسکوپی این ذرات بسیار وسیع است و می تواند بیش از 36% وزن خود رطوبت جذب نماید.

دمای تاثیر گذار این ماده 25 درجه ی سانتی گراد( دمای محیط) می باشد. در این دما سیلیکاژل کارایی بسیار موثری از خود نشان می دهد. ولی در دما های بالاتر ، میزان ظرفیت جذب این ترکیب کمتر می شود. زمانی که رطوبت کم است، مقداری از فشار بخار موجود به وسیله ی ذرات میکروسکوپی سیلیکاژل جذب می شود.

هر چه فشار بخار بیشتر شود ذرات بزرگ تر شروع به پر شدن می کنند. ساختار مولکولی این ماده و جذب رطوبت به وسیله ی آن را می توانید در ادامه مشاهده نمایید:

تاثیر محیط بر بازدهی سیلیکاژل

طبق نمودار زیر می توان نتیجه گرفت که هرچه رطوبت بیشتر باشد مولکول های بزرگتر شروع به جذب رطوبت می نمایند و هر چه اندازه ی ذرات کوچکتر باشد ذرات کوچکتر رطوبت را جذب می نمایند بر همین اساس در رطوبت های پایین طبق نمودار زیر الک های مولکولی (ترکیبات زئولیتی) بر سیلیکاژل برای جذب رطوبت برتری دارند. به دلیل افزایش حجم ذرات بزرگتر، در رطوبت های بالا میزان ظرفیت جذب مولکول های سیلیکاژل نیز افزایش می یابد و استفاده از آن برای جذب رطوبت بر الک های مولکولی ارجحیت می یابد.

یکی از ویژگی های شگفت انگیز محصول فوق جذب بالای رطوبت است در صورتی که ساختار کلی آن خشک باقی می ماند. همچنین با افزایش زمان شاهد جذب رطوبت بیشتری از این ترکیب خواهیم بود.

توضیحات نمودار

  • الک های مولکولی و سیلیکاژل هر دو برای جذب رطوبت از محیط مورد استفاده قرار می گیرند.
  • در رطوبت های پایین الک های مولکولی می توانند بهتر از سیلیکاژل برای جذب رطوبت مورد استفاده قرار بگیرند.
  • در رطوبت های بالا، محصول فوق به دلیل اندازه ی ذرات بزرگتر می تواند بهتر از الک های مولکولی آب را جذب نماید.