شرکت سیلیکاژل درخشان ، اولین و بررگترین تولیدکننده انواع سیلیکاژل در ایران

استفاده از نانو سیلیکاژل به عنوان کاتالیزور

۱۳ آذر
استفاده از نانوسیلیکاژل به عنوان کاتالیزور

استفاده از نانو سیلیکاژل به عنوان کاتالیزور

استفاده از نانوسیلیکاژل به عنوان کاتالیزور در بهبود شرایط واکنش سنتز مشتقات α- آمینوفسفونیک اسیدها

ترکیبات آلی فسفردار به عنوان حد واسط های بسیار مهم در سنتز ترکیبات آلی به کار می روند.

از این ترکیبات در صنایع مختلف نظیر داروسازی ، کشاورزی … استفاده می شود. گروه بسیار مهمی ازاین ترکیبات α- آمینو فسفونیک اسیدها هستند که در مراجع علمی روشهای متعددی برای سنتز آن ها گزارش شده است.

ساختار α- آمینو فسفونیک اسیدها شبیه آمینو اسیدها می باشد. در این کارتحقیقاتی از بنزآلدیید و مشتقات آن ، دی متیل آمین و اسید فسفرو در حضور نانو سیلیکاژل به عنوانیک کاتالیزور موثر برای سنتز این ترکیبات استفاده شده است.

برای این منظور ، ابتدا با استفاده از محلول اتیلن گلایکول 5% و تترا اتیل اورتو سیلیکات (TEOS) و اسید کلریدریک نانو سیلیکاژل طبق روش سل – ژل سنتز شد.

برای تایید ساختار نانوذرات سیلیکاژل سنتز شده روش های پراش اشعه ایکس XRD و میکروسکوپ الکترونی SEM انتخاب گردید که نتایج اندازه ذرات حدود 34 نانومتر را تخمین زد. از واکنش بنزآلدیید و مشتقات آن با دی متیل آمین و اسید فسفرو در حضور نانو سیلیکاژل محصولات با نتایج مطلوب به دست آمد. جهت تایید ساختار محصولات α- فسفونیک اسید سنتز شده از روش های C-NMR, P-NMR, FT-IR استفاده شد.

نتایج نشان می دهد به کارگیری نانو سیلیکاژل باعث افزایش راندمان و کاهش زمان واکنش به میزان قابل توجهی می شود.

یک دیدگاه ارسال کنید