شرکت سیلیکاژل درخشان ، اولین و بررگترین تولیدکننده انواع سیلیکاژل در ایران

اثرات ضدمیکروبی نانوذرات اکسیدروی بر پایه سیلیکاژل

۲۰ آذر
اثرات ضدمیکروبی نانوذرات اکسیدروی بر پایه سیلیکاژل

اثرات ضدمیکروبی نانوذرات اکسیدروی بر پایه سیلیکاژل

ثرات ضدمیکروبی نانوذرات اکسیدروی بر پایه سیلیکاژل تهیه شده با روش نمک مذاب

هدف از تحقیق حاضر ارائه روشی جدید جهت تهیه نانوکامپوزیت اکسیدروی/سیلیکاژل می‌باشد. بدین منظور، از غوطه‌ور کردن سیلیکاژل در نمک مذاب سولفات‌روی در دمای 560 درجه سلسیوس استفاده شد.

برای سنتز ‌این نانوکامپوزیت از هیچ عامل احیا کننده و یا ماده شیمیایی به‌غیر از سولفات روی استفاده نشد و با این روش سنتز نانوذرات و تثبیت آن‌ها بر روی پایه در زمانی کمتر از 60 دقیقه میسر‌ ‌شد.

نانوکامپوزیت اکسیدروی/سیلیکاژل ساخته شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و اسپکترومتر فرابنفش-مرئی مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص شد که تماس سیلیکاژل با نمک مذاب منجر به تشکیل نانوذرات بر روی سطح سیلیکاژل‌ ‌شده است.

از سوی دیگر، افزایش زمان تماس موجب بزرگ‌تر شدن نانوذرات اکسید روی ‌شد. نتایج حاصل از کشت میکروبی نشان دادند که با تماس 60 دقیقه‌ای مابین سیلیکاژل و نمک مذاب نانوکامپوزیت بهینه با کشندگی بالای 85/99 درصد علیه باکتری اشریشیا کولای حاصل‌ شد.

تست آب‌شویی نیز بر پایداری نانوکامپوزیت‌های ساخته شده دلالت داشت و میزان رهاسازی روی در آب کمتر از 5/1 درصد بود.

یک دیدگاه ارسال کنید